Тренуємо читання польською мовою. Свята . TEKST . Nowy Rok …

 Свята
 TEKSThttps://www.youtube.com/watch?v=c-13mTQDfpg

   Nowy Rok na prawie całym świecie zaczyna się pierwszego stycznia odliczaniem: „trzy, dwa, jeden, północ!” i otwarciem butelki szampana. W ten dzień zwykle odpoczywa się po hucznej zabawie sylwestrowej.

  Od niedawna szósty stycznia jest znowu w Polsce wolnym dniem. To bardzo stare święto, związane z Bożym Narodzeniem. Obchodzi się je na pamiątkę mędrców ze Wschodu, którzy za Gwiazdą przyszli do Betlejem i złożyli dary Jezusowi. Popularnie nazywani są: Kacper, Melchior i Baltazar. Na drzwiach wejściowych pisze się kredą ich inicjały oraz aktualny rok.
Wielkanoc to najważniejsze święto chrześcijańskie upamiętniające Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. To święto ruchome, obchodzi się je w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca. Najwcześniej dwudziestego drugiego marca, a najpóźniej dwudziestego piątego kwietnia.
Z datą tych świąt związane są też terminy innych uroczystości kościelnych.
Boże Ciało czyli Święto Ciała i Krwi Pańskiej wypada zawsze w czwartek 60 dni po Wielkanocy. Tradycyjnie organizuje się w tym dniu procesje po ulicach miasta zatrzymujące się na modlitwę kolejno przy czterech ołtarzach.
Z kolei Zielone Świątki (czyli zesłanie Ducha Świętego) są 7 tygodni po Wielkanocy. Obecnie tych świąt nie kultywuje się w jakiś szczególny sposób.
Na początku maja mamy tzw. długi weekend. Pierwszego maja nie pracuje się z okazji Międzynarodowego Dnia Solidarności Ludzi Pracy. W PRL-u było to święto propagandowe, a uczestnictwo w pochodach było obowiązkowe. Natomiast trzeciego maja jest wolne na cześć ustawy z 1791 r. – pierwszej w Europie, a drugiej na świecie nowoczesnej spisanej konstytucji.
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny zwane też Matki Boskiej Zielnej świętuje się 15.08. To w ten dzień pielgrzymuje się z całej Polski i nie tylko do       Częstochowy do sanktuarium na Jasnej Górze.
W dzień Wszystkich Świętych, 1.11., odwiedza się na cmentarzach groby bliskich i pali się znicze, aby w ten sposób wyrazić swoją pamięć o tych, którzy odeszli.
Jedenasty listopada tysiąc dziewięćset osiemnastego roku to oficjalny koniec pierwszej wojny światowej i arbitralna data odzyskania przez naród polski niepodległości po 123 latach nieistnienia na mapie Europy.
Boże Narodzenie jest 25 i 26 grudnia, ale w Polsce w sposób szczególny obchodzi się Wigilię, 24 grudnia.

    Новий Рік у всьому світі починається першого січня відліком: “три, два, один, північ”! і відкриттям пляшки шампанського. У цей день зазвичай відпочивають по гучній забаві  святкування  нового року.

   Знедавна шостий січня є знов в Польщі вихідним. То дуже старе свято, пов’язане з Різдвом. Святкується на честь  мудреців зі Сходу, які за Зіркою прийшли до Bіфлеєму і склали дари Ісусові. Їх звали  Kaспер, Мельхіор і Бальтазар. На вхідних дверях пишеться крейдою їх  ініціали також актуальний рік.

   Великдень- це найважливіше християнське свято, присвячене  Воскресінню Ісуса Христа. Це рухоме свято, святкується  в першу неділю по першій весняної повні місяця. Найраніше двадцять  другого березня, і найпізніше двадцять  п’ятого квітня.

З датою цих свят зв’язані  терміни інших костьольних урочистостей.

   Боже Тіло тобто Свято Тіла і Панської (Ісусової)  Крові випадає завжди в четвер 60 днів по Великодню. Традиційно організовується цього дня процесії по вулицях міста,які зупиняються на молитву по черзі при чотирьох вівтарях.

   У свою чергу Зелені Свята (тобто зіслання Святого Духу) відбуваються  7 тижнів після Великодня. Тепер ці свята  не культивуються в якийсь особливий спосіб.

  На початку травня ми маємо так званий довгий уїкенд. Першого травня не працюємо з нагоди Міжнародного Дня Солідарності Трудящих. У PRL-u було це пропагандистське свято, а участь в парадах  була обов’язкова. Натомість третього травня є вільні на честь конституції   1791 р. – першої в Європі, а другої на світі сучасної переписаної конституції.

  Перша  Пречиста, зване також  Богоматері  , Самої святійшої Марії  святкується 15.08. То в цей день поломники  з цілої Польщі і не тільки  ідуть до Ченстохови до святилища на Ясній Горі.

    В день Всіх Святих, 1.11., відвідують  на кладовищах могили близьких і  палять священні вогні, щоб таким чином висловити свою пам’ять про тих, які відійшли.

  Одинадцятий листопад тисяча дев’ятсот вісімнадцятого року  – це  офіційний кінець першої світової війни і безапеляційна дата повернення польським  народом незалежності після 123 років неіснування на мапі Європи.

 Різдво  святкують  25 і 26 грудня, але в Польщі в особливий спосіб відбувається  Святвечір, 24 грудня.

Тести

1Którego Polacy świętkują święto na pamiątkę mędrców ze Wschodu,którze złożyli dary Jezusowi?
a)7 stycznia; b)8 stycznia; c)6 stycznia; d)3 maja.
2.Jakie święto upamiętniające Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa?
a)Wielkanoc; b)Boże Narodzenie; c)Boże Ciało; d)Wszystkich świętych.
3.Kiedy Polacy mają dlugi weekend?
a) na początku maja ; b) na początku lipca ; c ) na końcu grudnia ; d ) na końcu listopada.
4.Kiedy odwiedza się na cmentarzach groby blizkich?
a)1.11; b)1.05; c)9.05;d)11.11.
5. Dzień Niepodległości Polski-to
a ) 24.08 ;b) 11.11; c) 4.07 ; d) 7.01 .
6.Jak przetłumaczyć wyraz Wigiliа na język ukraiński?
a) колядка; b) Різдво; C)Великдень; d)коляда.
7.Jakie święto są 7 tygodni po Wielkanocy ?
a)Boże Narodzenie; b) Boże Ciało ; c ) Zielone świątki ; d) Wszystkich świętych.
8.Dzień Konstytucji Polski
a) 7 .09 ; b)8.12; c) 6.03; d) 3.05.
9.Jakie święto chrześcijańskie jest ruchome?
a) Wielkanoc; b) Boże Narodzenie ; c) Matki Boskiej Zielnej .
10.Kiedy świętkują Boże Narodzenie w Polsce?
a)7-8.01; b)1-2.07 ;c)25-26.12 ;d)23-24.12.
11.Jakie twoje ulubione święto i dlaczego?