Liczba mnoga rzeczowników.Множина іменників в польській мові

Liczba mnoga rzeczowników

Liczba mnoga rzeczowników niemęskoosobowych

twardotematowe

r.m      -y     koty, stoły ,psy, sklepy

r.ż      -y      kobiety, żony, mapy, małp

r.m    – i   po k,g    słowniki, ołówki, kręgi, twarogi  


r.ż    – i   po k,g     książki, córki, komórki, nogi, drogi

miękkotematowe

r.m    -e     miękkie spółgłoski +c,dz,cz,dż,ż,sz,rz     słonie, strusie, płaszcze

kosze  

r.ż      -e     miękkie spółgłoski +c,dz,cz,dż,ż,sz,rz    panie, ulice, róże,lilie

  -i       jeśli słowo ma końcówkę  na ś,ć, dź, ść, śń, śl    części, baśni, chęci,                                                                                                                   odpowiedzi, radości,                                                                                                               gęsi, myśli

r.n   -a   okna, pola,cielęta, dziewczęta, imiona,plemiona, muzea, centra,  akwaria

Uwaga!!!  rok-lata,   dziecko-dzieci,  ręka-ręce

Liczba mnoga rzeczowników męskoosobowych

j      -e    lokaj-lokaje

l     -e   nauczyciel-nauczyciele     

ś   -e   koleś-kolesie

ć    -e  gość-goście

ź    -e   paź-pazie

rz   -e  lekarz-lekarze

sz   -e  towarzysz-towarzysze

cz   -e   słuchacz-słuchacze

an   -e   Cygan-Cyganie

anin   -e  Amerykanin-Amerykanie,  słowianin-słowianie

p   -i  chłop-chłopi

n   -i  Murzyn-Murzyni

ł   -i   anioł-anieli

z  –i   Francuz-Francuzi

s   -i   Hindus -Hindusi

В основі іменників чоловічо-особової категорії,основа яких закінчується на -k,-g,-r,-t,-ch при утворенні множини відбуваються зміни,які не зберігаються у непрямих відмінках

t ( a)// ci     student-studenci , poeta-poeci

sta//ści       pianista-pianiści

d //dzi        sąsiad -sąsiedzi

g(a)// dzy     biolog-biolodzy,kolega-koledzy

k //cy         Polak-Polacy

ca// cy      kierowca -kierowcy

ec //cy       Ukrainiec-Ukraińcy

r //rz         kielner-kielnierzy

ch //si        Włoch-Włosi

Специфічно польськими є ще одне закінчення чоловічо-особових іменників у множині:-owie.

Використання цього закінчення зумовлене лексичним значенням іменників.Отож,-owie у множині беруть :

-назви членів родини: mąż-mężowie, wuj-wujowie,  syn-synowie,  ojciec-ojcowie,  dziedek-dziadkowie;

-власні назви( імена ,а також прізвища,закінчені на приголосний):Wojtek- Wojtkowie, Adam-Adamowie,Korczak-Korczakowie(чоловік та дружина ,родина Корчаків);

-назви високих посад ,титули:król-królowie,poseł-posłowie,minister-ministrowie,profesor-profesorowie.

-деякі назви національностей: