Частини мови в польській мові

Частини мови 

Części mowy (w języku polskim) dzielą się na:

a) Odmienne:

rzeczownik, іменник
przymiotnik, прикметник
czasownik, дієслово
liczebnik, числівник
zaimek займенник
b) Nieodmienne:

przysłówek, прислівник

przyimek, прийменник
spójnik, сполучник
wykrzyknik, вигук
partykuła. частка
rzeczowniki – nazywają osoby i przedmioty (kto? co?),
przymiotniki – nazywają cechy jakościowe osób i przedmiotów (jaki?),
liczebniki – określają liczbę lub kolejność przedmiotów (ile? który z kolei?),
zaimki – nie mają treści znaczeniowej, pełnią funkcję różnych innych części mowy,
czasowniki – informują o czynnościach, stanach i zjawiskach (co robi? co się z nim dzieje?),
przysłówki – nazywają cechy jakościowe czynności (jak? gdzie? kiedy?),
przyimki – informują o stosunkach między przedmiotami, łącząc części zdania o niejednakowej funkcji składniowej,
spójniki – informują o stosunkach między przedmiotami i czynnościami, łącząc części zdania o tej samej funkcji,
wykrzykniki – wyrażają uczucia lub pełnią funkcję apeli,
partykuły
Домашнє завдання: ознайомитись,як називаються частини мови на польській мові. Це нам необхідно буде на наступних уроках.